• Gratis verzending*
  • Gratis retourneren*
  • Snelle verzendingen
menu

Garantie

Garantie

Mikkishoes.nl biedt geen uitgebreidere garantie op geleverde zaken dan de garantie(-voorwaarden) van de fabrikant van de producten, zonder evenwel de rechten van de afnemer voortvloeiend uit dwingendrechtelijke wetsbepalingen aan te tasten.

Mikkishoes.nl is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de producten.

De afnemer is verplicht de geleverde producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat een afgeleverd product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Mikkishoes.nl deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Mikkishoes.nl. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 7 dagen na levering aan Mikkishoes.nl schriftelijk worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

Indien klachten van de afnemer door Mikkishoes.nl gegrond worden bevonden, zal Mikkishoes.nl naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen, repareren of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Mikkishoes.nl en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende producten, dan wel (naar keuze van Mikkishoes.nl tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Mikkishoes.nl gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Mikkishoes.nl voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade.

Mikkishoes.nl is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid.

Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Mikkishoes.nl in gebreke is; B) de afnemer de geleverde producten zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten reparerenen/of bewerken. C) de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Mikkishoes.nl en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

Leuke prijzen winnen? meld je hier aan!

Sluiten

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en maak kans op een paar hippe schoenen!

 

En ontvang wekelijks informatie over de new arrivals, trends en aanbiedingen van Mikki Shoes!

Deel dit bericht met je vrienden
Share of Tweet: